Voortbordurend op de ideeën uit de startsessie hebben de leden van het coördinerend team samen met de directeuren van de scholen per wijk een activiteitenkalender opgesteld. Hierin staan de activiteiten kort beschreven, zijn ze globaal ingepland in het schooljaar 2013-2014, en is aangegeven welke partijen bij de uitvoering zijn betrokken en wie de kartrekker is. Deze kalender is in concept voorgelegd aan alle deelnemers aan de startsessies, en wordt breed gedragen door alle projectpartners. Na de herfstvakantie start de uitvoering van de activiteiten.

Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, presenteren de scholen hun programma aan elkaar. Dit stelt hen ook in staat om de al beschikbare kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen waar dat aansluit bij de activiteiten waarmee zij aan de slag willen. Ook de referentiescholen zullen bij deze kick off aansluiten.